Hello Monday! 

Hello Monday, please be good to us!